AGRO ŠKODY

Postup pri škodovej udalosti pri poľnohospodárskych škodách 

1. V prípade vzniku škody na poistených porastoch/plodinách je potrebné neodkladne škodu nahlásiť poisťovateľovi.

 

2. Vyhotovte fotodokumentáciu bezprostredne po vzniku škody a zároveň zdokumentujte aj rozsah vzniknutej škody.

 

3. Ponechajte poškodený porast bez akéhokoľvek zásahu až do vykonania obhliadky poisťovateľom.

 

4. V prípade dodatočného zväčšenia rozsahu škody v štádiu vegetácie, resp. pred zberom úrody neodkladne kontaktujte poisťovateľa za účelom vykonania doobhliadky a preukázania zväčšeného rozsahu škody.

 

5. V prípade vzniku škody na poistených zvieratách je taktiež potrebné neodkladne škodu nahlásiť poisťovateľovi, pričom je potrebné zabezpečiť veterinárnu správu k príčine úhynu, resp. nutnému utrateniu alebo porážky.

 

NEZABUDNITE KONTAKTOVAŤ SVOJHO SPRÁVCU POISTENIA