DOPRAVNÁ NEHODA

Postup pri škodovej udalosti v dôsledku dopravnej nehody

ŠKODA Z PZP

Ak spôsobíte vozidlom škodu na majetku inej (tretej) osoby, napr. v dôsledku havárie spôsobíte poškodenie iného vozidla, zdravia alebo akéhokoľvek majetku (náraz do domu, plotu, zvodidiel, osvetlenia a pod.)

 

ŠKODA Z KASKA

Ak vznikne škoda na vlastnom motorovom vozidle v dôsledku havárie/nárazu, živelnej udalosti, krádeže prípadne jeho časti alebo vandalizmu.

 

POSTUP PRI VZNIKU ŠKODY

1. Ak sú dvaja alebo viacerí účastníci dopravnej nehody, je potrebné vždy vyplniť tlačivo Správa o nehode, ktorú musia vyplniť všetci účastníci nehody/škodovej udalosti.

 

2. Pokiaľ z objektívnych dôvodov nie je možné vypísať tlačivo Správa o nehode, je potrebné si zapísať miesto vzniku škody, dátum vzniku škody, rozsah škody a údaje účastníkov nehody (meno, adresa a telefónne číslo vodiča, EČV / meno, adresa a telefónne čísla svedkov nehody / doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenej prevádzkou motorového vozidla - biela/zelená karta / meno, adresa a telefónne číslo poškodeného).

 

3. Vyhotovte fotodokumentáciu bezprostredne z miesta nehody a rozsah poškodenia.

 

4. Volať políciu

 • pri škode z PZP ak celková vzniknutá škoda presahuje sumu 4 000 EUR (súčet škôd na všetkom poškodenom majetku), ak nie ste si istí výškou škody, pre istotu taktiež volať políciu
 • ak sa s ostatnými účastníkmi nehody neviete dohodnúť, kto je vinníkom nehody
 • pri podozrení použitia alkoholu alebo návykových látok
 • pri poškodení cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia
 • pri usmrtení alebo zranení osoby
 • pri škode z KASKA ak celková vzniknutá škoda presahuje sumu 4 000 EUR
 • pri krádeži vozidla, odcudzení časti vozidla alebo vandalizme na vozidle

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • nepriznávať nikdy vinu na nehode, pokiaľ tá nie je jednoznačne daná
 • pri škode v zahraničí, radšej vždy volajte políciu
 • podpisujte policajný protokol iba vtedy, pokiaľ s ním súhlasíte
 • pokiaľ máte výhrady k policajnému protokolu, alebo mu nerozumiete (rečová bariéra), napíšte do neho v rodnom jazyku popis nehody, prípadne svoje námietky
 • opravu vozidla vykonajte až po vykonaní obhliadky poisťovňou/zástupcom poisťovne a jej odsúhlasení poisťovateľom
 • pokiaľ je to nevyhnutné, kontaktujte asistenčnú službu poisťovateľa
 • kópie protokolu polície alebo Správy o nehode si vždy uchovajte
 • každú škodu je potrebné neodkladne nahlásiť poisťovateľovi
 • pri škode z PZP je nevyhnutné ju nahlásiť poisťovateľovi najneskôr do 15 dní od vzniku škody, ak vznikne v zahraničí najneskôr do 30 dní od vzniku škody

 

NEZABUDNITE KONTAKTOVAŤ SVOJHO SPRÁVCU POISTENIA