Poistenie miest a obcí

Poistný program poistenia miest a obcí ponúka komplexnú ochranu nimi spravovaného majetku.

Pre koho je určené?

 • pre obce, mestá, mestské časti, kraje, organizačné zložky územnosprávneho celku,
 • pre spoločnosti vo vlastníctve územnosprávneho celku (napr. Technické služby),
 • pre príspevkové organizácie územných samosprávnych celkov (napr. divadlá, kultúrne domy, školy a pod.),
 • pre príspevkové organizácie štátu, organizačné zložky štátu (ministerstvá, súdy a pod.) a štátne fondy,
 • pre bytové družstvá.

Čo je možné poistiť?

 • budovu, súbor budov,
 • hnuteľné veci,
 • veci zvláštneho charakteru – napr. peniaze a cennosti, výstavné modely,
 • veci na voľnom priestranstve (napr. verejné osvetlenie, semafory, parkovacie automaty, sochy, nosiče dát vrátane záznamov na nich uložených),
 • iné podľa individuálnych požiadaviek klienta…

Aké riziká sú poistené?

Majetkové poistenie
 • flexa (požiar, priamy úder blesku, výbuch, dym, pád lietadla, náraz vozidla, aerodynamický tresk), vodovodné škody, živel,

 • povodeň – poistená je povodeň prirodzená (spôsobená napr. prechodným zvýšením hladiny vodných tokov alebo iných povrchových vôd alebo tým, že voda z určitého územia nemôže dočasne odtekať) a aj povodeň zvláštna (napr. porucha vodného diela alebo núdzové riešenie situácie na vodnom diele),

 • odcudzenie (krádež, vlámanie, lúpež a to vrátane vandalizmu),

 • odcudzenie vecí na voľnom priestranstve (napr. sochy, pomníky a pod.),

 • prostý vandalizmus (bez súvislosti s krádežou vlámaním alebo lúpežou),

 • rozbitie skla,

 • nepriamy úder blesku alebo prepätie,

 • preprava hnuteľných vecí a zásob,

 • preprava peňazí,

 • technické riziká – toto poistenie je určené pre klientov, ktorí vlastnia stroje a zariadenia určené k údržbe verejnej zelene, popr. k udržovaniu verejného poriadku a bezpečia (napr. multikáry, malotraktory, zásahové vozidlá hasičského zboru a pod.). Poistené môže byť nebezpečenstvo riziko flexa, odcudzenie a havária.

 • strojné riziká,

 • elektronické riziká.

Zodpovednosť za škodu

 • poistenie zodpovednosti obcí, miest a mestských častí za škodu vyplývajúcu zo zákona o obecnom zriadení,
 • poistenie zodpovednosti štátnych orgánov a štátnych fondov alebo iných organizačných zložiek štátu za škodu (iba v rozsahu ich všeobecnej zodpovednosti, nie však podľa špeciálneho právneho predpisu),
 • poistenie zodpovednosti družstiev,
 • možnosť dojednať veľké množstvo pripoistení, napr. poistenie zodpovednosti:
  • z výkonu štátnej a verejnej správy,
  • členov zastupiteľstiev,
  • vzniknuté osobám vo výkone verejných funkcií,
  • obecnej polície,
  • obecného hasičského zboru,
  • z prevádzky kultúrnych zariadení,
  • z prevádzky športových zariadení.