Poistenie poľnohospodárov

Poistný program poistenia poľnohospodárov kryje poľnohospodárske riziká - škody na rastlinách a hospodárskych zvieratách. Zároveň však vie poskytnúť  poistnú ochranu aj pre majetok a stroje. Uzavrieť je možné zodpovednostné poistenie, enviro-zodpovednosť a mnohé iné.

Poistenie plodín

Čo je možné poistiť?
 • všetky plodiny pestované na ornej pôde, trvalé trávne porasty, vinice, chmeľnice, sady, okrasné rastliny alebo škôlky, rastliny v skleníkoch alebo fóliovníkoch.
Aké riziká sú kryté?
 • krupobitie,
 • požiar,
 • víchrica,
 • sucho na vybraných plodinách,
 • záplava, povodeň,
 • vyzimovanie,
 • jarný mráz,
 • požerky slimákov.

Poistenie lesných porastov

Aké riziká sú kryté?
 • požiar.

Poistenie hospodárskych zvierat

Čo je možné poistiť?
 • hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydinu, kone a iné.
Aké riziká sú kryté?

Uhynutie, utratenie, nariadená alebo nútená porážka z dôvodu:

 • nákazy,
 • iných hromadných ochorení,
 • prerušenia dodávky elektrickej energie,
 • zasiahnutie zvieraťa elektrickým prúdom,
 • akútnej otravy exogénnymi jedovatými látkami,
 • prehriatia organizmu (hydina),
 • živelnej udalosti,
 • katastrofických škôd,
 • jednotlivé škody plemenných zvierat, ako napríklad smrť (nutné zabitie) po úraze, pôrod, akútne choroby.
Špeciálna ponuka v poistení
 • odcudzenie, zatúlanie sa zvieraťa na pastvinách (počas živelnej udalosti),
 • pripoistenia rizika salmonelózy.

Poistenie koní

Čo je možné poistiť?
 • kone slúžiace na rekreačné, športové či pracovné využitie.
Aké riziká sú kryté?
 • nákaza,
 • živel,
 • úraz,
 • pôrodná škoda, zmetanie,
 • choroba,
 • otrava,
 • náklady na liečenie,
 • havária vozidla počas prepravy koňa,
 • odcudzenie.

Ďalej ponúkame

V rámci ponuky poistenia pre poľnohospodárov ponúkame ešte zabezpečenie majetkového a zodpovednostného poistenia: nehnuteľností, technológií, bioplynových staníc, skleníkov, fóliovníkov, poľnohospodárskych strojov, prevádzkovej zodpovednosti, zodpovednosti škôd na životnom prostredí, prerušenia prevádzky, pohľadávok a mnohé iné.