ŠKODY NA MAJETKU

Postup pri škodovej udalosti na škodách na majetku

1. V prípade škody na majetku spôsobenej krádežou, lúpežou alebo vandalizmom vždy kontaktujte políciu.

 

2. V prípade vzniku škody v dôsledku požiaru, vždy kontaktujte príslušný Hasičský zbor.

 

3. Vyhotovte fotodokumentáciu bezprostredne po vzniku škody a zároveň zdokumentujte aj rozsah vzniknutej škody/poškodenia.

 

4. Zaistite miesto vzniku škody tak, aby sa rozsah škody nezväčšoval.

 

5. Škodu je potrebné neodkladne nahlásiť poisťovateľovi.

 

6. Škodu odstraňujte, resp. opravu vykonajte až po vykonaní obhliadky poisťovateľom/zástupcom poisťovateľa.

 

7. Každé dodatočné zistenie zväčšenia rozsahu škody vždy zdokumentujte a nahláste poisťovateľovi

 

NEZABUDNITE KONTAKTOVAŤ SVOJHO SPRÁVCU POISTENIA