ŠKODY Z POISTENIA ZODPOVEDNOSTI

Postup pri škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu

1. V prípade vzniku škody je potrebné neodkladne škodu nahlásiť poisťovateľovi.

 

2. V prípade vzniku škody v dôsledku požiaru, vždy kontaktujte príslušný Hasičský zbor.

 

3. Pokiaľ je to nevyhnutné, kontaktujte aj príslušný policajný zbor.

 

4. Vyhotovte fotodokumentáciu bezprostredne po vzniku škody a zároveň zdokumentujte aj rozsah vzniknutej škody/poškodenia.

 

5. S poškodeným vždy spíšte záznam o škode a zároveň zabezpečte kontaktné údaje na poškodeného.

 

6. Poškodený si vždy musí voči škodcovi uplatniť nárok na náhradu škody so zdôvodnením, na základe čoho si uplatňuje náhradu škody.

 

7. Nepriznávajte si zodpovednosť za škodu, pokiaľ táto nie je jednoznačne daná, a v prípade potreby komunikujte určenie zodpovednosti s poisťovateľom.

 

NEZABUDNITE KONTAKTOVAŤ SVOJHO SPRÁVCU POISTENIA