Likvidácia

V prípade vzniku škody, ktorá Vám bola spôsobená alebo ktorú ste spôsobili, je potrebné sa obrátiť  na svojho správcu poistnej zmluvy, ktorý Vám dojednal príslušné poistenie, aby Vám pomohol pri riešení škody s poisťovateľom.

 

V nevyhnutných prípadoch sa môžete obrátiť na centrum likvidácie OK GROUP SLOVAKIA, a. s. mailom na adresu likvidacia@okgroup.sk alebo môžete kontaktovať priamo vedúceho oddelenia likvidácie OK GROUP SLOVAKIA, a. s., Ing. Peter Čecho, +421 949 655 774.

 

 

Dopravná nehoda

Viac informácií

Dopravná nehoda

Postup pri škodovej udalosti v dôsledku dopravnej nehody

ŠKODA Z PZP

Ak spôsobíte vozidlom škodu na majetku inej (tretej) osoby, napr. v dôsledku havárie spôsobíte poškodenie iného vozidla, zdravia alebo akéhokoľvek majetku (náraz do domu, plotu, zvodidiel, osvetlenia a pod.)

 

ŠKODA Z KASKA

Ak vznikne škoda na vlastnom motorovom vozidle v dôsledku havárie/nárazu, živelnej udalosti, krádeže prípadne jeho časti alebo vandalizmu.

 

POSTUP PRI VZNIKU ŠKODY

1. Ak sú dvaja alebo viacerí účastníci dopravnej nehody, je potrebné vždy vyplniť tlačivo Správa o nehode, ktorú musia vyplniť všetci účastníci nehody/škodovej udalosti.

2. Pokiaľ z objektívnych dôvodov nie je možné vypísať tlačivo Správa o nehode, je potrebné si zapísať miesto vzniku škody, dátum vzniku škody, rozsah škody a údaje účastníkov nehody (meno, adresa a telefónne číslo vodiča, EČV / meno, adresa a telefónne čísla svedkov nehody / doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenej prevádzkou motorového vozidla - biela/zelená karta / meno, adresa a telefónne číslo poškodeného).

3. Vyhotovte fotodokumentáciu bezprostredne z miesta nehody a rozsah poškodenia.

4. Volať políciu

 • pri škode z PZP ak celková vzniknutá škoda presahuje sumu 4 000 EUR (súčet škôd na všetkom poškodenom majetku), ak nie ste si istí výškou škody, pre istotu taktiež volať políciu
 • ak sa s ostatnými účastníkmi nehody neviete dohodnúť, kto je vinníkom nehody
 • pri podozrení použitia alkoholu alebo návykových látok
 • pri poškodení cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia
 • pri usmrtení alebo zranení osoby
 • pri škode z KASKA ak celková vzniknutá škoda presahuje sumu 4 000 EUR
 • pri krádeži vozidla, odcudzení časti vozidla alebo vandalizme na vozidle

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • nepriznávať nikdy vinu na nehode, pokiaľ tá nie je jednoznačne daná
 • pri škode v zahraničí, radšej vždy volajte políciu
 • podpisujte policajný protokol iba vtedy, pokiaľ s ním súhlasíte
 • pokiaľ máte výhrady k policajnému protokolu, alebo mu nerozumiete (rečová bariéra), napíšte do neho v rodnom jazyku popis nehody, prípadne svoje námietky
 • opravu vozidla vykonajte až po vykonaní obhliadky poisťovňou/zástupcom poisťovne a jej odsúhlasení poisťovateľom
 • pokiaľ je to nevyhnutné, kontaktujte asistenčnú službu poisťovateľa
 • kópie protokolu polície alebo Správy o nehode si vždy uchovajte
 • každú škodu je potrebné neodkladne nahlásiť poisťovateľovi
 • pri škode z PZP je nevyhnutné ju nahlásiť poisťovateľovi najneskôr do 15 dní od vzniku škody, ak vznikne v zahraničí najneskôr do 30 dní od vzniku škody

 

NEZABUDNITE KONTAKTOVAŤ SVOJHO SPRÁVCU POISTENIA

Škody na majetku

Viac informácií

Škody na majetku

Postup pri škodovej udalosti na škodách na majetku

1. V prípade škody na majetku spôsobenej krádežou, lúpežou alebo vandalizmom vždy kontaktujte políciu.

2. V prípade vzniku škody v dôsledku požiaru, vždy kontaktujte príslušný Hasičský zbor.

3. Vyhotovte fotodokumentáciu bezprostredne po vzniku škody a zároveň zdokumentujte aj rozsah vzniknutej škody/poškodenia.

4. Zaistite miesto vzniku škody tak, aby sa rozsah škody nezväčšoval.

5. Škodu je potrebné neodkladne nahlásiť poisťovateľovi.

6. Škodu odstraňujte, resp. opravu vykonajte až po vykonaní obhliadky poisťovateľom/zástupcom poisťovateľa.

7. Každé dodatočné zistenie zväčšenia rozsahu škody vždy zdokumentujte a nahláste poisťovateľovi

 

NEZABUDNITE KONTAKTOVAŤ SVOJHO SPRÁVCU POISTENIA

Škody z poistenia zodpovednosti

Viac informácií

Škody z poistenia zodpovednosti

Postup pri škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu

1. V prípade vzniku škody je potrebné neodkladne škodu nahlásiť poisťovateľovi.

2. V prípade vzniku škody v dôsledku požiaru, vždy kontaktujte príslušný Hasičský zbor.

3. Pokiaľ je to nevyhnutné, kontaktujte aj príslušný policajný zbor.

4. Vyhotovte fotodokumentáciu bezprostredne po vzniku škody a zároveň zdokumentujte aj rozsah vzniknutej škody/poškodenia.

5. S poškodeným vždy spíšte záznam o škode a zároveň zabezpečte kontaktné údaje na poškodeného.

6. Poškodený si vždy musí voči škodcovi uplatniť nárok na náhradu škody so zdôvodnením, na základe čoho si uplatňuje náhradu škody.

7. Nepriznávajte si zodpovednosť za škodu, pokiaľ táto nie je jednoznačne daná, a v prípade potreby komunikujte určenie zodpovednosti s poisťovateľom.

 

NEZABUDNITE KONTAKTOVAŤ SVOJHO SPRÁVCU POISTENIA

Agro škody

Viac informácií

Agro škody

Postup pri škodovej udalosti pri poľnohospodárskych škodách 

1. V prípade vzniku škody na poistených porastoch/plodinách je potrebné neodkladne škodu nahlásiť poisťovateľovi.

2. Vyhotovte fotodokumentáciu bezprostredne po vzniku škody a zároveň zdokumentujte aj rozsah vzniknutej škody.

3. Ponechajte poškodený porast bez akéhokoľvek zásahu až do vykonania obhliadky poisťovateľom.

4. V prípade dodatočného zväčšenia rozsahu škody v štádiu vegetácie, resp. pred zberom úrody neodkladne kontaktujte poisťovateľa za účelom vykonania doobhliadky a preukázania zväčšeného rozsahu škody.

5. V prípade vzniku škody na poistených zvieratách je taktiež potrebné neodkladne škodu nahlásiť poisťovateľovi, pričom je potrebné zabezpečiť veterinárnu správu k príčine úhynu, resp. nutnému utrateniu alebo porážky.

 

NEZABUDNITE KONTAKTOVAŤ SVOJHO SPRÁVCU POISTENIA