Poistenie majetku podnikateľov

Poistný program poistenia majetku kryje škody spôsobené živelnými udalosťami, odcudzením vecí krádežou alebo lúpežou, poškodením alebo zničením poistenej veci akoukoľvek náhodnou udalosťou, a tiež riziká spôsobené úmyselným poškodením alebo úmyselným zničením vecí.

 

 

Poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí

Viac informácií

Poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí

Aké riziká sú poistené?

 • flexa (požiar, priamy úder blesku, výbuch, dym, pád lietadla, náraz vozidla, aerodynamický tresk),
 • povodeň – poistená je povodeň prirodzená (spôsobená napr. prechodným zvýšením hladiny vodných tokov alebo iných povrchových vôd alebo tým, že voda z určitého územia nemôže dočasne odtekať) a aj povodeň zvláštna (napr. porucha vodného diela alebo núdzové riešenie situácie na vodnom diele), záplava,
 • víchrica, resp. prudký vietor, krupobitie,
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, zosuv alebo zrútenie snehových lavín,
 • pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov,
 • ťarcha snehu alebo námrazy,
 • zemetrasenie,
 • voda vytekajúca z vodovodných zariadení,
 • pretlak alebo zamŕzanie,
 • odcudzenie (krádež, vlámanie, lúpež a to vrátane vandalizmu),
 • rozbitie skla.

 

Poistenie prerušenia prevádzky

Viac informácií

Poistenie prerušenia prevádzky

Poistenie je určené pre  náhradu finančných škôd, ktoré vznikli prerušením prevádzky alebo obmedzením prevádzky poistenej spoločnosti v dôsledku vecnej škody poistenej majetkovým poistením.  Finančnou stratou je myslený ušlý zisk (z predaja vyrobených produktov, z poskytovaných služieb) a fixné náklady (náklady poisteného, ktoré musí poistený vynaložiť počas doby trvania prerušenia alebo obmedzenia prevádzky).

Aké riziká sú poistené?

 • živelné riziká,
 • v prípade poistenia strojov aj strojné riziká,
 • odcudzenie.

 

Poistenie prepravy zásielok

Viac informácií

Poistenie prepravy zásielok

Aké riziká sú poistené?

 • poistiť je možné poškodenie, zničenie alebo stratu spôsobené náhodnými udalosťami, ako sú hlavne živelné riziká, potopenie lodi, havária dopravného prostriedku alebo zrútenie lietadla,
 • škody vzniknuté pri zrútení skladovacích budov,
 • škody pri nakládke a vykládke, prekladaní zásielky alebo pri manipulácii s ňou,
 • odcudzenie zásielky alebo jej lúpež,
 • škody spôsobené prirodzenou povahou zásielky, ako je napríklad vnútorná skaza (pôsobenie poveternostných vplyvov, plesní, hniloby, hrdze, únikom tekutín), úbytok hmotnosti či objemu, následky negatívnej činnosti živočíchov, a pod.

Poistenie je možné uzatvoriť

 • pre každú zásielku jednotlivo,
 • pre všetky zásielky, ktoré spoločnosť prepravuje (formou rámcovej zmluvy),
 • iba pre vybraté riziká.

 

Poistenie strojov

Viac informácií

Poistenie strojov

Poistené môžu byť jednotlivé stroje alebo súbor strojov či strojné zariadenia.

Aké riziká sú poistené?

 • škody, ktoré boli spôsobené náhodnou udalosťou, pri ktorej bola obmedzená alebo vylúčená funkčnosť poisteného stroja alebo strojného zariadenia (chybou konštrukcie; vadou materiálu alebo výrobnou vadou; pretlakom (pary, plynu alebo kvapaliny) alebo podtlakom; pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu; skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu; zlyhaním meracieho, regulačného alebo zabezpečovacieho zariadenia; nesprávnou obsluhou, nešikovnosťou, nepozornosťou alebo nedbanlivosťou),
 • dopoistiť je možné aj škody spôsobené živelnými udalosťami alebo odcudzením.

 

Ďalšie druhy majetkového poistenia

Viac informácií

Ďalšie druhy majetkového poistenia

 • poistenie elektronických zariadení
 • stavebno-montážne poistenie
 • poistenie pohľadávok