Poistenie vozidiel

Poistný program poistenia motorových vozidiel kryje škody vzniknuté na motorovom vozidle, aj škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla.

 

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôso...

Viac informácií

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla musí byť uzavreté v zmysle zákona na každé motorové vozidlo, ktoré je oprávnené sa pohybovať na pozemných komunikáciách.

Čo získate uzavretím poistenia prostredníctvom našej spoločnosti?

 • rýchle a kvalitné odškodnenie poškodeného
 • pohodlné riešenie problémov – úplné zabezpečenie ochrany poškodených v prípade zavinenia majetkovej ujmy, ujmy na zdraví vaším vozidlom
 • úsporu finančných prostriedkov – výberom najvhodnejšieho poisťovateľa
 • starostlivosť o seba aj o svoje vozidlo – asistenčné služby v prípade nehody alebo poruchy, úrazové poistenie, ochrana vášho vozidla pri vybratých rizikách

Rozsah poistenia

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na každú osobu, ktorá zodpovedá za škodu. Poistený má nárok, aby poisťovateľ za neho uhradil uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

 • škody na zdraví alebo v prípade úmrtia
 • škody vzniknuté poškodením, zničením alebo stratou vecí
 • ušlého zisku
 • účelne vynaložených nákladov  spojených s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov (za podmienok stanovených príslušným zákonom platným v čase vzniku škodovej udalosti)
 • regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne

Voliteľné pripoistenia

 • pripoistenie skiel
 • pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb
 • pripoistenie úrazu posádky vozidla
 • pripoistenie stretu so zverou
 • pripoistenie živelných udalostí
 • poškodenie pneumatík a diskov na výtlkoch

Havarijné poistenie

Viac informácií

Havarijné poistenie

Čo získate uzavretím poistenia prostredníctvom našej spoločnosti?

 • opravu motorového vozidla a výplatu poistného plnenia bez starostí
 • bonus za bezškodový priebeh poistenia
 • zľavu na zabezpečenie vozidla
 • asistenčné služby
 • pomoc v ťažkých situáciách po nehode
 • pomoc pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich z poistnej zmluvy

Rozsah poistenia

 • havária
 • vandalizmus
 • živelná udalosť
 • odcudzenie

Voliteľné pripoistenia

 • pripoistenie skiel
 • pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb
 • pripoistenie batožiny
 • pripoistenie zapožičania náhradného vozidla
 • pripoistenie finančnej straty – GAP, LEASEGAP

 

 

 

Flotilové poistenie

Viac informácií

Flotilové poistenie

Čo získate uzavretím poistenia prostredníctvom našej spoločnosti?

 • poistenie všetkých vozidiel v rámci jednej poistnej zmluvy,
 • vyššie limity poistného plnenia,
 • asistenčné služby,
 • prehľadné vyúčtovanie poistného za celý vozový park,
 • výhodnejšie poistné.

Rozsah poistenia

 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • havarijné poistenie,
 • široký rozsah pripoistení.