Poistenie miest a obcí

Poistný program poistenia miest a obcí ponúka komplexnú ochranu nimi spravovaného majetku.

 

 

Pre koho je určené?

Viac informácií

Pre koho je určené?

 • pre obce, mestá, mestské časti, kraje, organizačné zložky územnosprávneho celku
 • pre spoločnosti vo vlastníctve územnosprávneho celku (napr. Technické služby)
 • pre príspevkové organizácie územných samosprávnych celkov (napr. divadlá, kultúrne domy, školy a pod.)
 • pre príspevkové organizácie štátu, organizačné zložky štátu (ministerstvá, súdy a pod.) a štátne fondy
 • pre bytové družstvá

Čo je možné poistiť?

Viac informácií

Čo je možné poistiť?

 • budovu, súbor budov
 • hnuteľné veci
 • veci zvláštneho charakteru – napr. peniaze a cennosti, výstavné modely
 • veci na voľnom priestranstve (napr. verejné osvetlenie, semafory, parkovacie automaty, sochy, nosiče dát vrátane záznamov na nich uložených)
 • iné podľa individuálnych požiadaviek klienta

 

Aké riziká sú poistené?

Viac informácií

Aké riziká sú poistené?

Majetkové poistenie

 • flexa (požiar, priamy úder blesku, výbuch, dym, pád lietadla, náraz vozidla, aerodynamický tresk), vodovodné škody, živel
 • povodeň – poistená je povodeň prirodzená (spôsobená napr. prechodným zvýšením hladiny vodných tokov alebo iných povrchových vôd alebo tým, že voda z určitého územia nemôže dočasne odtekať) a aj povodeň zvláštna (napr. porucha vodného diela alebo núdzové riešenie situácie na vodnom diele)
 • odcudzenie (krádež, vlámanie, lúpež a to vrátane vandalizmu)
 • odcudzenie vecí na voľnom priestranstve (napr. sochy, pomníky a pod.)
 • prostý vandalizmus (bez súvislosti s krádežou vlámaním alebo lúpežou)
 • rozbitie skla
 • nepriamy úder blesku alebo prepätie
 • preprava hnuteľných vecí a zásob
 • preprava peňazí
 • technické riziká – toto poistenie je určené pre klientov, ktorí vlastnia stroje a zariadenia určené k údržbe verejnej zelene, popr. k udržovaniu verejného poriadku a bezpečia (napr. multikáry, malotraktory, zásahové vozidlá hasičského zboru a pod.). Poistené môže byť nebezpečenstvo riziko flexa, odcudzenie a havária
 • strojné riziká
 • elektronické riziká

 

Zodpovednosť za škodu

Viac informácií

Zodpovednosť za škodu

 • poistenie zodpovednosti obcí, miest a mestských častí za škodu vyplývajúcu zo zákona o obecnom zriadení
 • poistenie zodpovednosti štátnych orgánov a štátnych fondov alebo iných organizačných zložiek štátu za škodu (iba v rozsahu ich všeobecnej zodpovednosti, nie však podľa špeciálneho právneho predpisu)
 • poistenie zodpovednosti družstiev
 • možnosť dojednať veľké množstvo pripoistení, napr. poistenie zodpovednosti:
  • z výkonu štátnej a verejnej správy
  • členov zastupiteľstiev
  • vzniknuté osobám vo výkone verejných funkcií
  • obecnej polície
  • obecného hasičského zboru
  • z prevádzky kultúrnych zariadení
  • z prevádzky športových zariadení