Poistenie poľnohospodárov

Poistný program poistenia poľnohospodárov kryje poľnohospodárske riziká - škody na rastlinách a hospodárskych zvieratách. Zároveň však vie poskytnúť  poistnú ochranu aj pre majetok a stroje. Uzavrieť je možné zodpovednostné poistenie, enviro-zodpovednosť a mnohé iné.

 

 

Poistenie plodín

Viac informácií

Poistenie plodín

Čo je možné poistiť?

 • všetky plodiny pestované na ornej pôde, trvalé trávne porasty, vinice, chmeľnice, sady, okrasné rastliny alebo škôlky, rastliny v skleníkoch alebo fóliovníkoch.

Aké riziká sú kryté?

 • krupobitie
 • požiar
 • víchrica
 • sucho na vybraných plodinách
 • záplava, povodeň
 • vyzimovanie
 • jarný mráz
 • požerky slimákov

 

 

Poistenie lesných porastov

Viac informácií

Poistenie lesných porastov

Aké riziká sú kryté?

 • požiar

 

Poistenie hospodárskych zvierat

Viac informácií

Poistenie hospodárskych zvierat

Čo je možné poistiť?

 • hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydinu, kone a iné

Aké riziká sú kryté?

Uhynutie, utratenie, nariadená alebo nútená porážka z dôvodu:

 • nákazy
 • iných hromadných ochorení
 • prerušenia dodávky elektrickej energie
 • zasiahnutie zvieraťa elektrickým prúdom
 • akútnej otravy exogénnymi jedovatými látkami
 • prehriatia organizmu (hydina)
 • živelnej udalosti
 • katastrofických škôd
 • jednotlivé škody plemenných zvierat, ako napríklad smrť (nutné zabitie) po úraze, pôrod, akútne choroby

Špeciálna ponuka v poistení

 • odcudzenie, zatúlanie sa zvieraťa na pastvinách (počas živelnej udalosti)
 • pripoistenia rizika salmonelózy

 

 

 

Poistenie koní

Viac informácií

Poistenie koní

Čo je možné poistiť?

 • kone slúžiace na rekreačné, športové či pracovné využitie

Aké riziká sú kryté?

 • nákaza
 • živel
 • úraz
 • pôrodná škoda, zmetanie
 • choroba
 • otrava
 • náklady na liečenie
 • havária vozidla počas prepravy koňa
 • odcudzenie

 

 

Ďalej ponúkame

Viac informácií

Ďalej ponúkame

V rámci ponuky poistenia pre poľnohospodárov ponúkame ešte zabezpečenie majetkového a zodpovednostného poistenia: nehnuteľností, technológií, bioplynových staníc, skleníkov, fóliovníkov, poľnohospodárskych strojov, prevádzkovej zodpovednosti, zodpovednosti škôd na životnom prostredí, prerušenia prevádzky, pohľadávok a mnohé iné.